شخصیت شناسی مردان

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

در آموزش شخصیت شناسی مردان چه مباحثی مطرح می شود؟

در این دوره ۸ تیپ شخصیتی یا آرکتایپ مردان  است.

برای هر تیپ شخصیتی مباحث زیر با مثال های واقعی و نمونه های زیاد از زندگی همه شرکت کنندگان موارد زیر گفته می شود:

  • کودکی هر تیپ شخصیتی
  • نوجوانی
  • روابط قبل از ازدواج او
  • رفتارهای او بعد از ازدواج
  • در محیط کار
  • استعدادهایش
  • ضعف هایش
  • روش هایی که می تواند پیشرفت کند

و موارد زیاد دیگر که هر کدام دریچه جدیدی برای خودشناسی و دیگرشناسی ایجاد می کند.

جلسه اول شخصیت شناسی مردان
جلسه اول شخصیت شناسی مردان(زئوس بخش اول)
فایل

جلسه اول شخصیت شناسی مردان(زئوس بخش دوم)
فایل

جلسه اول شخصیت شناسی مردان(زئوس بخش سوم)
فایل

جلسه دوم شخصیت شناسی مردان
جلسه دوم شخصیت شناسی مردان(پوزئیدون بخش اول)
فایل

جلسه دوم شخصیت شناسی مردان(پوزئیدون بخش دوم)
فایل

جلسه دوم شخصیت شناسی مردان(پوزئیدون بخش سوم)
فایل

جلسه سوم شخصیت شناسی مردان
جلسه سوم شخصیت شناسی مردان(هادس بخش اول)
فایل

جلسه سوم شخصیت شناسی مردان(هادس بخش دوم)
فایل

جلسه چهارم شخصیت شناسی مردان
جلسه چهارم شخصیت شناسی مردان(آپولو بخش اول)
فایل

جلسه چهارم شخصیت شناسی مردان(آپولو بخش دوم)
فایل

جلسه پنجم شخصیت شناسی مردان
جلسه پنجم شخصیت شناسی مردان(هرمس بخش اول)
فایل

جلسه پنجم شخصیت شناسی مردان(هرمس بخش دوم)
فایل

جلسه ششم شخصیت شناسی مردان
جلسه ششم شخصیت شناسی مردان(دیونیسوس بخش اول)
فایل

جلسه ششم شخصیت شناسی مردان(دیونیسوس بخش دوم)
فایل

جلسه ششم شخصیت شناسی مردان(دیونیسوس بخش سوم)
فایل

جلسه ششم شخصیت شناسی مردان(دیونیسوس بخش چهارم)
فایل

جلسه هفتم شخصیت شناسی مردان
جلسه هفتم شخصیت شناسی مردان(آرس بخش اول)
فایل

جلسه هفتم شخصیت شناسی مردان(آرس بخش دوم)
فایل

جلسه هفتم شخصیت شناسی مردان(آرس بخش سوم)
فایل

جلسه هشتم شخصیت شناسی مردان
جلسه هشتم شخصیت شناسی مردان(هفایسوس بخش اول)
فایل

جلسه هشتم شخصیت شناسی مردان(هفایسوس بخش دوم)
فایل