مینی ورک شاپ سفر قهرمانی زندگی

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

مینی ورکشاپ سفر قهرمانی زندگی با راهبری ایوب فرج اله

 

سفر قهرمانی زندگی
معصوم
فایل

یتیم
فایل

یتیم و جنگجو
فایل

حامی
فایل

حامی و جستجوگر
فایل

نابودگر
فایل

عاشق
فایل

آفرینش گر و حاکم
فایل

جادوگر و فرزانه
فایل

دلقک
فایل