پکیج طلایی ویژه نوروز

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

پکیج طلایی نوروز متشکل از دوره های ذیل می باشد:

۱- دوره جامع شخصیت شناسی زنان

۲- دوره جامع شخصیت شناسی مردان

۳- دوره ارتباط جذاب و موثر

۴- دوره آشنایی با زن درون و مرد درون

۵- دوره سفر قهرمانی زندگی

۴- دوره سالی نو آغازی نو ( هدف گذاری )

 

زمان تخفیف نوروزی برای این محصول به پایان رسیده است.

1- دوره جامع شخصیت شناسی زنان
بخش اول تحلیل آتنا
فایل

بخش دوم تحلیل آتنا
فایل

بخش اول تحلیل آرتمیس
فایل

بخش دوم تحلیل آرتمیس
فایل

بخش اول تحلیل هستیا
فایل

بخش دوم تحلیل هستیا
فایل

بخش اول تحلیل هرا
فایل

بخش دوم تحلیل هرا
فایل

بخش سوم تحلیل هرا
فایل

بخش اول تحلیل دیمیتر
فایل

بخش دوم تحلیل دیمیتر
فایل

بخش اول تحلیل پرسفون
فایل

بخش دوم تحلیل پرسفون
فایل

بخش اول تحلیل آفرودیت
فایل

بخش دوم تحلیل آفرودیت
فایل

بخش سوم تحلیل آفرودیت
فایل

بخش چهارم تحلیل آفرودیت
فایل

2- دوره جامع شخصیت شناسی مردان
بخش اول تحلیل زئوس
فایل

بخش دوم تحلیل زئوس
فایل

بخش سوم تحلیل زئوس
فایل

بخش اول تحلیل پوزئیدون
فایل

بخش دوم پوزئیدون
فایل

بخش سوم تحلیل پوزئیدون
فایل

بخش اول تحلیل هادس
فایل

بخش دوم تحلیل هادس
فایل

بخش اول تحلیل آپولو
فایل

بخش دوم تحلیل آپولو
فایل

بخش اول تحلیل هرمس
فایل

بخش دوم تحلیل هرمس
فایل

بخش اول تحلیل دیونیسوس
فایل

بخش اول جلسه 2 تحلیل دیونیسوس
فایل

بخش دوم جلسه 2 تحلیل دیونیسوس
فایل

بخش سوم جلسه 2 تحلیل دیونیسوس
فایل

بخش اول تحلیل آرس
فایل

بخش دوم تحلیل آرس
فایل

بخش سوم تحلیل آرس
فایل

بخش اول تحلیل هفایسوس
فایل

بخش دوم تحلیل هفایسوس
فایل

3- دوره ارتباط جذاب و موثر
فایل 1 ارتباط جذاب و موثر
فایل

فایل 2 ارتباط جذاب و موثر
فایل

فایل 3 ارتباط جذاب و موثر
فایل

فایل 4 ارتباط جذاب و موثر
فایل

فایل 5 ارتباط جذاب و موثر
فایل

فایل 6 ارتباط جذاب و موثر
فایل

فایل 7 ارتباط جذاب و موثر
فایل

فایل 8 ارتباط جذاب و موثر
فایل

فایل 9 ارتباط جذاب و موثر
فایل

فایل 10 ارتباط جذاب و موثر
فایل

فایل 11 ارتباط جذاب و موثر
فایل

فایل 12 ارتباط جذاب و موثر
فایل

فایل 13 ارتباط جذاب و موثر
فایل

فایل 14 ارتباط جذاب و موثر
فایل

4- دوره آشنایی با زن درون و مرد درون
فایل 1 آشنایی
فایل

فایل 2 آشنایی
فایل

فایل 3 آشنایی
فایل

فایل 4 آشنایی
فایل

فایل 5 آشنایی
فایل

فایل 6 آشنایی
فایل

فایل 7 آشنایی
فایل

فایل 8 آشنایی
فایل

فایل 9 آشنایی
فایل

فایل 10 آشنایی
فایل

فایل 11 آشنایی
فایل

فایل 12 آشنایی
فایل

فایل 13 آشنایی
فایل

فایل 14 آشنایی
فایل

فایل 15 آشنایی
فایل

فایل 16 آشنایی
فایل

فایل 17 آشنایی
فایل

فایل pdf دوره آشنایی
فایل

5- دوره سفر قهرمانی زندگی
معصوم
فایل

یتیم
فایل

یتیم و جنگجو
فایل

حامی
فایل

حامی و جستجوگر
فایل

نابودگر
فایل

عاشق
فایل

آفرینش گر و حاکم
فایل

جادوگر و فرزانه
فایل

دلقک
فایل

6- دوره سالی نو آغازی نو ( هدف گذاری )
بخش اول سالی نو
فایل

بخش دوم سالی نو
فایل

بخش سوم سالی نو
فایل

بخش چهارم سالی نو
فایل