آشنایی با زن درون و مرد درون

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

این محصول درباره جنسیت زن و مرد نیست بلکه در مورد چیزی فراتر از آن است: مردانگی و زنانگی در روان انسان.

موضوعی که پیوسته توجه ما را به خود جلب می کند. امروزه اغلب زنان و مردان سعی در شناخت خود دارند و نقشهای جنسیت خود و روابط شان با یکدیگر را مورد بررسی مجدد قرار می دهند.

یکی از مهمترین نظریه های پروفسور کارل گوستاو یونگ روانشناس شهیر سوئیسی در این حوزه است. او با مطرح کردن مفهوم آنیما (Anima) و آنیموس (Animus) آگاهی ما از خود به عنوان زن و مرد را بطور قابل توجهی افزایش می دهد. او تنها روانشناس قرن بیستم بود  که بین روانشناسی زن و مرد تمایز قائل شد و نشان داد که تا چه حد به هم مرتبط اند.

باور دیرین سرخپوستان آمریکایی این است که در وجود هر مرد انعکاسی از یک زن و در وجود هر زن انعکاسی از یک مرد وجود دارد. اسطوره شناسان نیز اعتقاد به دوگانگی جنسی طبیعت انسان دارند. نیکولای بردیایف فیلسوف روسی می نویسد: مردی که در او اصل زنانه کاملا غایب باشد موجودی منطقی و کاملا جدا از عنصر هستی است. زنی که در او اصل مردانه کاملا غایب باشد فاقد هویت است. تنها اتحاد این دو اصل است که یک انسان را کامل می سازد. وحدت آنها در هر مرد و زنی درون طبیعت دو جنسی شان تحقق می یابد و همچنین از طریق ارتباط درونی بین دو طبیعت مذکر و مونث رخ می دهد.

یونگ عنصر متضاد مرد و زن را آنیما یا روان زنانه و آنیموس یا روان مردانه نامیده است. منظور از روان زنانه عنصر مونث در شخصیت مرد و منظور از روان مردانه، عنصر مذکر در شخصیت زن است.

جلسه اول
فایل 1
فایل

فایل 2
فایل

فایل 3
فایل

فایل 4
فایل

جلسه دوم
فایل 1
فایل

فایل 2
فایل

فایل 3
فایل

فایل 4
فایل

جلسه سوم
فایل 1
فایل

فایل 2
فایل

فایل 3
فایل

فایل 4
فایل

جلسه چهارم
فایل 1
فایل

فایل 2
فایل

فایل 3
فایل

فایل 4
فایل

فایل 5
فایل

اسلایدهای دوره
فایل pdf دوره
فایل